Jakie uprawnienia wymagane są do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych?

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych ( jezdniowych wózków podnośnikowych )

 

Osoby, które obsługują lub konserwują wózki jezdniowe podnośnikowe, są zobowiązane posiadać odpowiednie uprawnienia.

 

 

Uprawnienia operatorów wózków widłowych:

Zgodnie z paragrafem 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ( Dz.U.Nr.70, poz.650 ze zm, ) do obsługi wózków może być dopuszczony pracownik, który:

- ukończył 18 rok życia i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami

lub

- uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje można uzyskać na trzy sposoby.

 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków i ważnego na terenie całego kraju. Takie zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Osoba ubiegająca się o takei kwalifikacje powinna posiadać odpowiednie umiejętności praktyczne do obsługi wózka oraz posiadać wiedzę teoretyczną dotyczącą obsługi wózka widłowego.

Aby uzyskać takie zaświadczenie trzeba złożyć wniosek do Urzędu Dozoru technicznego oraz wnieść opłatę za egzamin.

Egzamin składa się z dwóch części praktyczne i teoretycznej.

Zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków jezdniowych może zostać zawieszone lub cofnięte w przypadku nieprzestrzegania przepisów i norm  prawnych oraz warunków technicznych dozoru.

 • Uzyskanie imiennego zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych wystawionego przez pracodawcę. Takie zaświadczenie jest ważne tylko na terenie zakładu tego pracodawcy. Pracodawca może wydać takie zaświadczenie po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia. Jeżeli pracownik ukończy takie szkolenie w wynikiem pozytywnym to może otrzymać zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków.

Szkolenie takie musi zostać zorganizowane według programu opracowanego przez Urząd Dozoru technicznego.

 • Trzeci sposób na zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych to uzyskanie ważnego na terenie całego kraju świadectwa wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, zgodnie z par. 23 do 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Uprawnienia konserwatorów wózków widłowych:

Konserwator wózka jezdniowego musi posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych.

Takie zaświadczenie można uzyskać w jednostce Urzędzie Dozoru Technicznego.

 

 

Obowiązki konserwatorów wózków jezdniowych:

 

Obowiązki konserwatorów wózków jezdniowych zostały określone w par. 14 rozporządzenia Ministra gospodarki, Pracy i polityki Społecznej  z 29.10.2013 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Zgodnie w tymi przepisami obowiązkiem konserwatora jest:

 • Przestrzeganie instrukcji eksploatacji
 • Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych Urządzeń Transportu Bliskiego z zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji, m.in.  sprawdzenie

- sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych

- sprawdzenie stanu technicznego układu hamulcowego

- sprawdzenie stanu technicznego cięgien i ich zamocowań

- sprawdzenie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych

- sprawdzenie działania urządzeń oświetleniowych

- sprawdzenie prawidłowości obsługi wózków jezdniowych

 

 • Sprawdzanie, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji nie ustalono innych terminów:

- stanu konstrukcji nośnej, w szczególności spawów i nitów

- stanu instalacji ochrony przeciwpożarowej

 • Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu wózka
 • Odnotowywanie w Dzienniku konserwacji wózka jezdniowego, dat przeglądów i wyników przeprowadzonych czynności sprawdzających
 • Bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego wózek o nieprawidłowościach , które spowodowały wyłączenie wózka z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika konserwacji wózka
 • Konserwator wózków nie może dokonywać wymiany elementów wózka, o ile mają one parametry techniczne i charakterystykę takie jak wymienione w par.24 ust. 2 ww.rozporządzenia.

 

 

Komentarze

 • Bart

  Rozporzadzenie MGPiPS z 29 10 2003 a nie z 29 10 2013!!!

  27-02-2018 16:25:08

Dodaj komentarz

Ocena: 5.67/6 ( 3 głosy )

Podobne w: porady techniczne

Czy są dostępne zimowe akcesoria, osprzęt do wózków widłowych?

Czy są dostępne zimowe akcesoria, osprzęt do wózków widłowych?

Osprzęt zimowy do wózków widłowych. W okresie zimowym do wózków widłowych można zastosować osprzęt ułatwiający pracę wózkiem lub zmieniający fukcję wózka widłowego. Do takiego sprzetu zaliczamy przede wszystkim pługi ś…

Oznakowanie wózka widłowego, wózka jezdniowego.

Oznakowanie wózka widłowego, wózka jezdniowego.

  Oznakowanie wózka magazynowego widłowego, wózka jezdniowego   Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 20…

Budowa wózka widłowego jezdniowego.

Budowa wózka widłowego jezdniowego.

  Budowa wózka widłowego Wózki widłowe zbudowane są z następujących elementów konstrukcyjnych: rama wózka – wykonana z odpowiednio uformowanej stali podwozie – na podwozie składają się koła, zazwyczaj trzy lu…

Wózki widłowe - tematyka szkolenia, kursu o wózkach widłowych.

Wózki widłowe - tematyka szkolenia, kursu o wózkach widłowych.

Wózki widłowe - opis, charakterystyka, zasady pracy wózkiem.   Głównymi ich zaletami wózków widłowych są: -łatwość obsługi -usprawnienie pracy człowieka -bezpieczeństwo -ekonomiczne wykorzystywanie miejsca -ergono…