Instrukcja wózka paletowego Zakrem WRU4-2500

Instrukcja wózka paletowego Zakrem WRU4-2500

Instrukcja obsługi polskiego wózka paletowego, model WRU4-2500, wyprodukowanego przez firmę Zakrem Grajewo w Polsce.

Instrukcja zawiera między innymi charakterystykę techniczną wyrobu, opis zasad działania wózka, opis warunków dostawy, opis wymagań i środków bezpieczeństwa, informacje odnośnie konserwacji i napraw.


 

Instrukcja obsługi wózka paletowego Zakrem, model WRU4-2500

 

1. Budowa i wymiary 

 

budowa i wymiary wozka paletowego zakrem wru4-2500

2. Przeznaczenie

 

Wózek ręczny unoszący WRU4–2500 jest przeznaczony do prac transportowych we wszelkiego rodzaju magazynach, halach produkcyjnych, na placach składowych i rampach oraz w wagonach towarowych, samochodach ciężarowych i przyczepach. Wózek jest dostosowany do unoszenia i przewożenia w transporcie wewnętrznym ładunków na paletach, w kontenerach lub na podstawkach ładunkowych  w środowisku o umiarkowanym działaniu korozyjnym w zakresie temperatur –15°C +40°C.

Warunkiem prawidłowej pracy wózka jest równa, twarda i sucha nawierzchnia o pochyleniu nie przekraczającym 5% oraz niezbędne oświetlenie min. 50 lux

 

 

3. Charakterystyka techniczna

 

Udźwig Qmax…………………………………………………...2300 kg

Kąt skrętu dyszla………………………………………………..…. 100°

Ciśnienie w układzie hydraulicznym…………………….…max 35 MPa

Ilość cykli pracy pompki do całkowitego uniesienia wideł…………...14

Siła uciągu………………………………………………………….390N

Średnica kół przednich…………………………………………..200 mm

Średnica kół tylnych………………………………………....……80 mm

Ciecz robocza………………………………………………olej L–HL 15

Pojemność zbiornika………………………………………...V = 0,33 dm3

Wielkości zmienne (podyktowane zapotrzebowaniem odbiorców) podane w tabeli rys.1.

 

 

4. Opis wyrobu

 

Wózek WRU4–2500 składa się z następujących zespołów:

– zespół pompujący                  – rys.4
– rama                                    – rys.3
– zespół dźwigni                       – rys.3
– zespół kół przednich               – rys.4
– zespół kół tylnych                   – rys.3

 

 

5. Zasada działania wózka Zakrem WRU4-2500

 

Unoszenie ładunku odbywa się za pomocą agregatu (siłownika hydraulicznego) (rys.2, poz.2).

Po ustawieniu dźwigni na dyszlu w położeniu „b” (rys.2, poz.1) ruchem wahadłowym dyszla pompuje się olej pod nurnik powodując jego wysuwanie, a w konsekwencji, poprzez dźwignię (rys.2, poz.3), łącznik (poz.4) i wahacz (poz.5) unoszenie się ramy wózka (rys.2, poz.6).

W celu opuszczenia ładunku należy dźwignię na dyszlu przestawić w położenie „c”.

Pozycja transportowa – położenie „a”.

 

zasada działania wózka paletowego

 

 

6. Warunki dostawy wózka paletowego

 

Wózki dostarcza się w stanie kompletnie zmontowanym, gotowe do natychmiastowej pracy, opakowane matą opakowaniową.

Komplet dostawy:

 1. wózek,
 2. instrukcja obsługi
 3. karta gwarancyjna
 4. deklaracja zgodności

Transport wiekszej ilości wózków paletowych, w zależności od wielkości dostaw:

- spiętrzone w trójki, zbantowane;

- opakowane specjalnie, częściowo rozmontowane wózki (odłączony zespół dyszla), zapakowane w palety specjalne po 9 szt. z dołączoną instrukcją montażu – dotyczy eksportu.

 

 

7. Wymagaznia bezpieczeństwa

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa, podczas pracy wózkiem paletowym Zakrem WRU4-2500, należy:

 • użytkować wózek tylko zgodnie z przeznaczeniem (pkt 1) i po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi
 • dokonać przeglądu codziennego wózka (ogólny stan techniczny, szczelność układu hydraulicznego)
 • zapoznać obsługę w zakresie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji zakładowych dotyczących posługiwania się ręcznymi środkami transportu
 • przestrzegać dopuszczalnej wysokości ładunku 1750 mm zgodnie z PN/M–78202
 • ładunek rozmieszczać na widłach równomiernie
 • zwracać szczególną uwagę na osoby postronne. Istnieje zagrożenie w postaci przygniecenia nóg, jeżeli w chwili opuszczania ładunku (zamierzonego lub przypadkowego) znajdą się w strefie niebezpiecznej – między posadzką a opuszczanym ciężarem
 • nie pozostawiać wózka w pozycji podniesionej na pochyłościach grożących zsunięciem;
 • wózek powinien być przemieszczany powoli i spokojnie;
 • podczas opuszczania ani zęby wideł ani ładunek nie powinny spocząć na przeszkodzie;
 • podczas ruchu żadna część zębów wideł lub ładunku nie powinna mieć kontaktu z przeszkodą;
 • wszelkie wady lub usterki zauważone podczas eksploatacji może usuwać tylko osoba upoważniona lub w przypadku bardziej skomplikowanych usterek - producent
 • parkować wózek w miejscach do tego wyznaczonych, a jeżeli takich nie ma to w miejscach nie powodujących zagrożenia
 • zaleca się operatorowi używanie rękawic i butów ochronnych

 

8. Środki bezpieczeństwa dla wózka WRU4-2500

 

W celu wyeliminowania zagrożeń przewidziano poniższe środki bezpieczeństwa:

 • wymóg przewożenia ładunków na paletach wyklucza możliwość utraty stateczności wózka
 • zwarta konstrukcja agregatu nie stwarza zagrożenia rażeniem oleju hydraulicznego pod ciśnieniem
 • awaria agregatu hydraulicznego nie stwarza zagrożenia po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa pkt 5
 • kształt rękojeści dyszla zapewnia bezpieczną zmianę położeń dźwigni opuszczania     i jednocześnie zabezpiecza (chroni) ręce operatora
 • lekka i prosta konstrukcja wózka nie stwarza zagrożenia przy naprawach i konserwacji

 

9. Zakazane zastosowanie wózka paletowego WRU4-2500

 • wózek nie powinien być używany w miejscach niewystarczająco oświetlonych;
 • dyszel sterujący nie powinien być obracany pod kątami prostymi w celu zatrzymania wózka
 • wózek nie powinien być używany do podnoszenia lub przewozu osób lub jako hulajnoga
 • wózek nie powinien być używany jako podnośnik pojazdów
 • końce wideł nie powinny być używane jako dźwignia do unoszenia ładunku
 • wózek nie powinien być używany tam, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia udźwigu nominalnego
 • wózek nie powinien być używany tam, gdzie istnieje ryzyko niezamierzonych ruchów
 • wózek nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z artykułami żywnościowymi
 • wózek nie powinien być używany w atmosferze potencjalnie wybuchowej

 

10. Warunki eksploatacji wózka WRU4-2500

 

Po otrzymaniu wózka, użytkownik powinien:

 

1. sprawdzić kompletność dostawy

2. dokonać oględzin zewnętrznych celem ustalenia ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu

3. sprawdzić zgodność pomiędzy numerami fabrycznymi wózka a numerami zapisanymi w karcie gwarancyjnej.

 

Po przyjęciu wózka powinno się przeprowadzić próbę unoszenia i opadania wideł wózka bez obciążenia.

 

Operator powinien:

–     wykonywać obsługę codzienną wg pkt. 8.1

–     użytkować wózek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pkt 5

–     nie pozostawiać wózka pod obciążeniem w pozycji podniesionej na dłuższy okres

–     po dłuższym okresie eksploatacji zwracać uwagę na zużycie kół tylnych – dopuszczalne zużycie rolki do 75 mm, dalsza eksploatacja powoduje ocieranie części stałych o podłoże

–     zabezpieczyć wózek przed wpływem warunków atmosferycznych

 

 

11. Obsługa codzienna

 

Obsługa codzienna wózka Zakrem WRU4-2500 obejmuje:

 

–        sprawdzanie szczelności układu hydraulicznego

–        sprawdzanie stanu połączeń spawanych ramy (czy nie ma pęknięć lub wyrwań)

–        sprawdzanie stanu cechowania wózka (czy istnieją wszystkie tabliczki i czy są czytelne)

–        sprawdzanie stanu powłok lakierniczych

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek operator powinien zwrócić się do odpowiednich służb o ich usunięcie.

 

 

12. Konserwacja i naprawy wózka WRU4-2500 Zakrem

 

W celu utrzymania wózka w stanie gotowości do pracy należy dokonywać konserwacji.

Obejmuje ona wszystkie czynności związane z:

 1. oczyszczeniem wózka
 2. ogólną konserwacją zabezpieczającą przed korozją
 3. kontrolą prawidłowości pracy.

 

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych – raz na kwartał.

 

Smarowania należy dokonywać co 100 h pracy zgodnie z rys. 1.

 

Olej w zbiorniku należy wymieniać co 600 h pracy.

Zamiast oleju hydraulicznego L–HL 15 wg PN/C–96057/04 można stosować inne oleje hydrauliczne (L–HL 22) lub sprężarkowe (WZ wg PN/C–96072) o lepkości kinematycznej 25 ÷ 40 mm2/s. Stosowanie olejów o większej lepkości może powodować zakłócenia w pracy w niskich temperaturach.

Przy wymianie oleju agregat należy przepłukać, a następnie napełnić olejem hydraulicznym o wymaganej lepkości.

 

Zestaw głównych usterek i sposoby ich naprawy podaje tablica 1.

 

Części i zespoły na zamówienie wg tablicy 2.

 

UWAGA: Zużyty olej musi być składowany w celu jego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi   przepisami.

 

Obowiązki konserwatora:

 

Terminowe wykonywanie przeglądów konserwacyjnych wózka, a w szczególności:

 • stanu technicznego zespołu pompującego;
 • stanu technicznego ramy;
 • sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego;
 • sprawdzenie połączeń częściami złącznymi;

Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu wózka

 

Bezzwłoczne powiadomienie eksploatującego wózek o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia wózka z eksploatacji

 

 

wykaz czesci zamiennych wozek paletowy wru4-2500

 

Rys. 3. Rama. Zespół kół tylnych. Zespół dźwigni, wózek paletowy WRU4-2500

 

 

 

 

Rys. 4. Zespół pompujący. Zespół kół przednich, wózek paletowy WRU4-2500

 

 

dyszel wozka paletowego zakrem

 

Rys. 4.1 Dyszel – wersja z pałąkiem z tworzywa, wózek paletowy WRU4-2500

 

 

 

Rys. 5. Agregat hydrauliczny, wózek paletowy Zakrem WRU4-2500

 

 

 

Tablica 1.   Wózek paletowy Zakrem WRU4-2500 - główne usterki, ich przyczyny i sposoby usuwania.

 

l.p.OBJAWYPRZYCZYNASPOSÓB USUNIĘCIA
1.Wyciek oleju z cylindra pompki przy tłoku pompki

Uszkodzony pierścień

U2 18x25x6 lub 18,3×2,4

(rys.5, poz.22)

 1. Zdemontować dyszel
 2. Wyciągnąć tłok pompki (rys.5, poz.6) wraz z pierścieniem (rys.5, poz.8) i sprężyną (rys.5, poz.13)
 3. Wymienić uszczelki
 4. Zmontować
2.

 

Wyciek oleju z agregatu przy cylindrze pompki

 

Niedokręcony cylinder pompki (rys.5, poz.7)     Dokręcić cylinder pompki (rys.5, poz.7)
 

 

 

Uszkodzony pierścień 29,2×3 (rys.5, poz.24)
 1. Wykonać czynności 1 i 2 p. I
 2. Wykręcić cylinder pompki (rys.5, poz.7)
 3. Wymienić uszczelkę
 4. Zmontować
3.

 

Wyciek oleju z agregatu przy trzpieniu rozdzielacza

 

Uszkodzony pierścień 6,3×1,8 (rys.5, poz.25)

 

 1. Odłączyć dźwignię sterowania rozdzielaczem (rys.4, poz.35)
 2. Wyciągnąć trzpień rozdzielacza (rys.5, poz.10).
 3. Wymienić uszczelkę.
 4. Zmontować.

Uwaga:

Naprawę wykonać w pozycji przechylonej o kąt 90°

 

4.

 

Wózek nie podnosi (bez widocznych przecieków)

 

Brak oleju lub niski poziom oleju
 1. Wyjąć korek (rys.5, poz.12).
 2. Sprawdzić poziom oleju.
 3. Uzupełnić olej
 4. Wcisnąć korek
 

 

Unieruchomiony trzpień rozdzielacza (rys.5, poz.10)

 1. Odciągnąć trzpień w poz. max oddaloną od korpusu
 2. Oczyścić.
 3. Nasmarować.
 4. Sprawdzić ruch trzpienia w całym zakresie pracy
 

 

Zapowietrzenie układu hydraulicznego

 1. Przestawić dźwignię opuszczania (rys.4, poz.53) w położenie „c” (opuszczanie).
 2. Przepompować olej poruszając kilkakrotnie dyszlem.
 3. Przestawić dźwignię opuszczania w położenie „b” (podnoszenie).
 4. Przepompować olej poruszając kilkakrotnie dyszlem, sprawdzić działanie mechanizmu podnoszenia.
 5. Powyższe czynności powtórzyć 2–3 razy

UWAGA: Odpowietrzanie należy przeprowadzać każdorazowo po demontażu agregatu.

  

 

 

deklaracja zgodnosci ce wozek paletowy zakrem

foto: Deklaracja Zgodności wózka paletowego Zakrem WRU4-2500

 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA na WÓZEK RĘCZNY UNOSZĄCY WRU4–2500

 

           Nr fabryczny ..........................................

           Data produkcji ............................................

           Data sprzedaży ............................................

 

`

ZAKREM gwarantuje właściwą pracę i dobrą jakość zakupio­nego wózka i zobowiązuje się ponieść koszty jego naprawy, jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się w nim uszkodzenia lub wady produkcyjne.

Termin ważności gwarancji 30 miesiące od daty sprzedaży.

Zgłoszona reklamacja będzie uznana tylko wówczas, jeżeli zostanie stwierdzona prawidłowa eksploatacja wózka.

Reklamacja jest ważna za okazaniem karty gwarancyjnej, kompletnie wypełnionej.

 

 

Warunki gwarancji dla wózka paletowego Zakrem

 1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwaran­cyjnym z winy zakładu produkcyjnego, tj. wskutek wady materiału, złej obróbki, montażu i polega na bezpłatnej wymianie uszkodzonych części, a w przypadku nieprawidłowego działania na bezpłatnej naprawie.
 2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 30 miesiące od chwili sprzedania wyrobu.
 3. Producent zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 1 tygodnia zgłoszoną reklamację i w przypadku uznania jej dokonać skutecznej naprawy w ter­minie nie dłuższym od 21 dni.
 4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym kupujący z powodu wady nie mógł korzystać z wózka.
 5. Gwarancją nie są objęte:

5.1. Wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, przechowywania i niewłaściwej eksploatacji wózka.

5.2. Koła jezdne (z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych widocznymi wadami wewnętrznymi).

5.3. Uszkodzenia mechaniczne powstałe u użytkownika.

5.4. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko­nanych przez użytkownika lub osoby trzecie.

 1. Kupujący ponosi koszty naprawy nie uznanej przez Producenta oraz dele­gacji eksperta do miejsca użytkowania wózka.
 2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez kupującego ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna bez wpisania numeru fabrycznego wózka, daty sprze­daży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
 3. Odstąpienie kupującego od umowy kupna, żądanie obniżenia ceny, względnie wymiany wyrobu na nowy, może nastąpić w przypadku niedo­trzymania warunków gwarancji względnie wystąpienia wad istotnych (pęknięcia i odkształcenia trwałe konstrukcji nośnej wózka wynikające z wad materiału i wad w procesie wytwórczym u Producenta).
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji wyłączają możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Wykaz części zamiennych do wózka paletowego Zakrem WRU4-2500

 

czesci zamienne do wozka paletowego zakrem wru

wykaz czesci zamiennych do paleciaka zakrem wru 4

 

pobierz instrukcje wózka paletowego

 

 

Komentarze

 • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 0/6 ( 0 głos )

Podobne w: porady techniczne

Czy ręczny wózek paletowy to wózek widłowy?

Czy ręczny wózek paletowy to wózek widłowy?

  Producenci i sprzedawcy oferują szeroki asortyment wózków magazynowych usprawniających pracę. To cenna pomoc w pracach magazynowych, na halach produkcyjnych i logistycznych, oraz budowach i w sklepach. Odciążenie prac…

Czy ręczny wózek paletowy masztowy, wysokiego podnoszenia podlega Dozorowi Technicznemu?

Czy ręczny wózek paletowy masztowy, wysokiego podnoszenia podlega Dozorowi Technicznemu?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami:   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1468…

Czy warto kupić polski wózek paletowy Zakrem?

Czy warto kupić polski wózek paletowy Zakrem?

  Polskie wózki paletowe Zakrem WRU4-2300 cechuje niezawodność i bardzo solidne wykonanie. W Polsce od 1952 roku istnieje producent ręcznych wózków paletowych - firma Zakrem w Grajewie.  Wózki paletowe firmy Zakrem obj…

Ręczne wózki paletowe z krótkimi widłami 800mm i 1000mm.

Ręczne wózki paletowe z krótkimi widłami 800mm i 1000mm.

  Ręczne wózki paletowe służą do transportu spaletyzowanego ładunku.   Są najbardziej popularnym wyposażeniem magazynów. W tego typu wózkach, unoszenie i jazda, sterowana jest ręcznie.   Wózki paletowe ręczne są bar…

Jakie są rodzaje polskich wózków paletowych Zakrem.

Jakie są rodzaje polskich wózków paletowych Zakrem.

  Wózki paletowe, czyli paleciaki to niezwykle pomocne i wszechstronne urządzenia. Ich przeznaczeniem jest bliski transport, czyli polegający na przewożeniu towarów na niedużych odległościach. Szeroko stosowane są na te…

Wózek paletowy, paleciak nie podnosi, nie opuszcza?

Wózek paletowy, paleciak nie podnosi, nie opuszcza?

  Co może być przyczyną gdy ręczny wózek paletowy nie podnosi wideł lub nie opuszcza?     W pierwszej kolejności sprawdź czy prawidłowo obsługujesz wózek paletowy. Aby wózek podnosił się do góry należy skierować dźwi…

Polecamy cichy wózek paletowy, paleciak. Zakrem WRU4-2300.

Polecamy cichy wózek paletowy, paleciak. Zakrem WRU4-2300.

Nowość firmy Zakrem - cichy wózek paletowy.   Wózek Zakrem WRU4-2300 CTC L-1150    foto: cichy wózek paletowy, model Zakrem CTC, 1150mm, 520mm   Ręczny wózek paletowy do pracy w miejscach gdzie wymagana jest cisz…

Wózek paletowy Zakrem z długimi widłami 2500mm.

Wózek paletowy Zakrem z długimi widłami 2500mm.

Wózki paletowe ręczne to użyteczne pojazdy, których zastosowanie znajduje się w różnego typu sklepach detalicznych oraz magazynach zakładów produkcyjnych. Są one potocznie nazywane paleciakami, a ich budowa pozwala na wy…