Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

 

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9  nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości .

Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do wazenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.

 

W wózku zainstalowane są bardzo czułe elementy ważące , które mogą ulec zniszczeniu gdy wózek będzie użytkowany do częstego transportu towaru na dużych odległościach.

 

 

Kupując wózek paletowy z wagą, warto pamiętać, aby do towaru zostało dołączone Zaświadczenie o poprawności ważenia oraz CE dla wózka paletowego z wagą

 

 

Informacje, które powinny się znależc na takim zaświadczeniu o poprawności ważenia:

 

Produkt nr ..............                                        

Niniejszym zaświadczamy, że waga typu: ........ np: KPZ 71-9

Została przed wydaniem sprawdzona pod kątem konstrukcji i poprawności ważenia i mieści się w następujących tolerancjach:

 

Sprawdzenie:                    Tolerancja

Czułości                            1/2 d

Zmienności                        1 d

Błąd odśrodkowy                przy 100 kg / 1 d

Błąd przy obciążeniu max    4 d 

Informacje, które powinny się znależć w zaświadczeniu CE dla wózka paletowego z wagą:

 

Niniejszym zaświadczamy, że dostarczona waga typu: ........ odpowiada wymogom dyrektywy 89/336/EG z uwzględnieniem norm EN - 55011 (1991) waga A i EN-45501 (1992).

 

 

Wskazówki ogólne dotyczące rozpakowania wózka paletowego z wagą z transportu:

Dostawa produktu na palecie. Rozładunek, jak i załadunek do samochodu ciężarowego  powinien  odbywać  się  przy  użyciu  wózka  widłowego  lub podnośnego.

Po rozładowaniu należy usunąć pasy spinające, wyjąć urządzenie z opakowania  i  zdjąć  z  palety.  Po rozpakowaniu przeprowadzić  pierwszą wstępną kontrolę wzrokową.

W związku z faktem, iż dostarczona waga jest wykalibrowana i w pełni przygotowana do użytku, nie potrzeba ponawiać jej kalibracji.

 

Po rozpakowaniu produktu znajdą Państwo następujące elementy:

 • Instrukcję obsługi
 • Wózek KPZ 71-9
 • Ładowarkę

 

Zasilanie wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

Niniejsza waga na wózku hydraulicznym KPZ jest dostarczona w komplecie z ładowarką. Ładowarka służy do ponownego naładowania wbudowanego

akumulatora.

Przed pierwszym zastosowaniem wózka, zaleca się kompletnie naładować akumulator.  Podłączyć wózek do prądu i naładować kompletnie akumulator, przy wyłączonym panelu sterującym. Wyświetlacz LED wskazuje w jakim stopniu nastąpiło naładowanie akumulatora.

- świeci się ona na czerwono: nie jest on jeszcze naładowany

- świeci ona na zielono: akumulator jest w pełni naładowany

Elektronika wózka przełącza się automatycznie na tryb czuwania.

 

Ładowarka do wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

Do ładowania akumulatora używać tylko oryginalnej ładowarki, przeznaczonej do danego modelu wózka.  Jeżeli ładowarka ulegnie uszkodzeniu, należy skontrolować napięcie ( >10 VDC  ). Jeżeli funkcja jest uszkodzona, należy zamówić nową ładowarkę. Poprzez problemy z ładowarką, moc ładowania może ulec redukcji lub zanikowi. Poprzez takie działanie  może  dojść  w  krótkim  czasie do  głębokiego  rozładowania akumulatora, co może w następstwie doprowadzić do jego uszkodzenia.

 

Ładowarka do wózka paletowego z wagą KPZ 71-9

foto: ładowarka do wózka paletowego z wagą

 

Ładowanie akumulatora do paleciaka z wagą:

Zaleca się ładować akumulator w ciągu nocy. W taki sposób zapewniona zostanie całodniowa praca akumulatora.

Dzięki technice ładowania akumulatora nie jest możliwe jego przeładowanie. Puszka ładująca (Lb) znajduje się na przedniej części panelu sterującego po prawej stronie poniżej wyświetlacza.

 

Akumulator, bateria do wózka paletowego z wagą

foto: akumulator do wózka paletowego z wagą KPZ 71-9

 

 

Wózek paletowy z wagą marki KPZ jest produktem wysokogatunkowym. Należy unikać, transportowania załadunku na przesadnie długich odcinkach i zastosowania wagi w warunkach ekstremalnych.

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwracać uwagę, aby do wnętrza obudowy elektroniki wózka, nie  dostała  się  woda.  

Waga, zamontowana w paleciaku z wagą,  nie  może  być  poddawana działaniom w ekstremalnych temperaturach, tj. od -10 ° do   40 °C.

 

Czujniki tensometryczne, jak i waga mogą ulec uszkodzeniu, gdy dochodzi do uderzeń czy przeciążenia.

 

Czujniki tensometryczne w wózku paletowym z wagą

foto: czujniki tensometryczne w wózku paletowym z wagą KPZ 71-9

 

 

 

Kontrola dokładności wózka paletowego z wagą:

 

Mechanizm wagowy w paleciaku z wagą, KPZ nie ma żadnych komponentów ulegających zużyciu.

Podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wózka, nie są możliwe jakiekolwiek zmiany. Po dłuższym okresie użytkowania może jednak dojść do odchyleń  w dokładności wagi.

Zaleca się przeprowadzić kontrolę dokładności za pomocą odważników wzorcowych umieszczonych w pewnych odstępach od siebie.

 

 

Działanie cieczy na wózek paletowy z wagą KPZ Wagi.

 

W przypadku dostania się do wnętrza wagi wody lub innej cieczy, natychmiast wyjąć wtyczkę i zawiadomić serwis, w celu skontrolowania wózka z wagą, przed ponownym użyciem wagi.

 

 

Optymalne warunki działania wózka paletowego z wagą:

 

W celu osiągnięcia jak najdokładniejszych wyników,  waga powinna być stosowana w następujących warunkach:

 

 • Powierzchnia, na której znajduje się waga musi być płaska i pozioma.
 • Powierzchnia ta musi też być stabilna i nie może być poddawana żadnym wibracjom
 • Nie wystawiać wagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Nie stosować wagi w miejscach, w których występują gazy korodujące.
 • Stosować w miejscach bez kurzu.
 • Temp. otoczenia -10°C do  40°C.
 • Relatywna wilgotność powietrza 40 do 70% 
 • Nie wolno użytkować wózka paletowego z wagą w pobliżu nawilżaczy.
 • Nie  używać wózka w  pobliżu  urządzeń  elektronicznych.
 • Nie  należy używać wózka paletowego z wagą, w    pobliżu    urządzeń    grzewczych    lub    wylotów klimatyzacyjnych, tak aby waga nie była poddawana dużym wahaniom temperatur.

 

Mimo iż wózek paletowy z wagą wygląda solidnie, każda z jednostek zawiera elektroniczne komponenty, które mogą ulec zniszczeniu wskutek nieostrożnej eksploatacji.

 

 

Pielęgnacja i konserwacja wózka paletowego z wagą:

Do czyszczenia  panelu  sterującego  nigdy  nie  używać acetonu lub innych rozpuszczalników.

 

Panel sterujący wózek paletowy z wagą KPZ

foto: panel sterujący do wózka paletowego z wagą

 

Eksploatacja wózka paletowego z wagą KPZ 71-9

 

Umiejscowienie ładunku

Towary powinny być umieszczane na palecie, która powinna być umieszczona  w  centralnym  punkcie  wideł  i  dosunięta  max  do końca.  Nagłe, gwałtowne wstrząsy mogą uszkodzić tensometry tak, że nie będzie możliwości ich naprawy. Zapobieganie wstrząsom ma bardzo duży wpływ na długość funkcjonowania czujników tensometrycznych w wózku paletowym z wagą. W celu zapewnienia dobrych wyników ważenia wózkiem z wagą, towary nie powinny być zbyt długo składowane na wadze (np. przez noc), ponieważ ma to wpływ na funkcjonowanie tensometrów.

 

 

Test samoczynny wyświetlacza wózka paletowego z wagą:

 

Po   włączeniu   wagi,   natychmiast   rozpoczyna   ona   test   samoczynny. 

Widoczne jest to przez zliczanie wyświetlacza od - 88888 - do - 00000.

Zważać na to czy wszystkie symbole na wyświetlaczu są dobrze widoczne, tak by zapobiec późniejszym nieprawidłowym odczytom wyników ważenia.

Gdy na wyświetlaczu ukaże się „0“, waga jest gotowa do użytku. Jeżeli  tak  się    nie  stanie,  należy  ustawić  wyświetlacz  w  pozycji  „0”  z pomocą klawisza funkcyjnego .

 

 

Faza nagrzewania wózka paletowego z wagą:

 

Przed rozpoczęciem  korzystania z wagi zaleca się przez co najmniej 10 minut rozgrzewać wagę.

 

 

Przyczyny ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu wagi:

 

Waga może wskazywać odchylenia w wynikach ważenia, gdy :

-   Pomiędzy wagą, a widłami znajduje się jakiś przedmiot, lub brud

-   Waga po włączeniu zostanie obciążona podczas testu funkcyjnego

-   Występuje problem z zasilaniem

-   Pomost wagi jest częściowo lub całkowicie unieruchomiony.

-   Połączenie pomiędzy panelem sterującym, a czujnikami tensometrów jest przerwane

 

 

 

Symbole na wyświetlaczu, wózka paletowego z wagą, dla modelu KPZ Wagi 71-9

 

Wyświetlacz wózka paletowego z wagą

 

 

                   :  Waga znajduje się w pozycji zerowej

 

t STABLE   :  Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian

 

w wartościach ciężaru)

 

Net               :  Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)

 

t  M+            :  zawartość w pamięci dodawania

 

                     :  napięcie akumulatorowe zbyt niskie

 

kg              :  Wartość ciężaru ukazuje się w kilogramach

 

Opcja wartość zadana:

 

HIGH  :  powyżej wartości zadanej HIGH  ( wartość 2 )

 

OK     :  pomiędzy wartością zadaną HIGH a LOW  ( wartość 2 i 1 )

 

LOW  :  poniżej wartości zadanej LOW  (  wartość 1 )

 

 

Klawiatura-dla-wozka-paletowgo-z-waga

foto: widok klawiatury w wózku paletowym z wagą

 

 

 

Przycisk Opis
OFFAby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis “OFF”,będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.

NET

B/G

 

Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).

MC

MR

MR:Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń.

 

MC :Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się.

 

▲:w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami

           

M+:Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane.

 

PRINT: Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki.

↵:Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.

wyswietlacz-wozek-z-waga

TARE :Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi.

◀ :W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo

 ON

ON: Aby włączyć wagę.

 

ZERO: Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta

 

▶ :W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo

 

 

 

Podstawowe funkcje i ustawienia w panelu wózka paletowego z wagą:

 

(1) Wartość wewnętrzna i napięcie baterii

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby  pokazać  UF-1.  Wciśnij  【M  +  /  PRINT】 aby  pokazać wewnętrzną wartość. Wciśnij 【M + / PRINT】 ponownie, aby pokazać napięcie akumulatora (np.: jeśli wyświetlany jest komunikat   BAT 6,5 oznacza to, że napięcie na akumulatorze jest 6.5V). Wciśnij dwukrotnie klawisz 【PRINT】, aby powrócić do trybu ważenia..

 

(2) Ustawienie HI/LO wartości graniczne

 

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij 【ON / ZERO】 aby przesunąć do UF-

 

2. Naciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże OOO0OL aby

ustawić LO (niski) limit i lewy "0" zacznie migać. Użyj 【MC / MR】 aby

zmienić  liczbę  i  użyj  klawisza【ON  /  ZERO】 lub  【TARE  】,  aby

przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo. Kontynuuj przez naciśnięcie klawisza【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże OOO0OH aby ustawić HI (high) wartość graniczną i lewe "0" zacznie migać. Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj klawisza 【ON / ZERO】 klucz lub 【TARE】, aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże b OO0 aby ustawić

brzęczyk, LCD i warunki wyjściowe wyjść przekaźnikowych. Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj klawisza 【ON / ZERO】 lub【TARE 】,

aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

 

(3) Auto-wyłączenie

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij dwa razy 【ON / ZERO】 , aby przejść do UF-3. Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz  pokaże Aoff 00 (ustawienie fabryczne) .Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj  【ON / ZERO】 lub 【TARE 】, aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo (ex: Aoff 02 = auto-off w ciągu dwóch minut).Waga zaczyna  odliczanie, gdy masa jest mniejsza niż 9 działek.

 

 

(4) Podświetlenie tła

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij trzy razy klawisz【ON / ZERO】, aby przejść do UF-4. Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże Lit A  (ustawienie  fabryczne).  Użyj  【MC  /  MR】 aby  wybrać  między  Lit (automatyczne podświetlenie), Lit ON (zawsze włączone) i Lit OFF (wyłączenie podświetlenia).

 

(5) Funkcja Hold i ważenie zwierząt

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij cztery razy klawisz【ON / ZERO】,

aby przejść do UF-5. Naciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże

 

Hold 0 (ustawienie fabryczne). Użyj 【MC / MR】 aby wybrać pomiędzy

Hold 0 -- Hold 4.

 

Hold 0: Funkcja Hold wyłączona

 

Hold 1: ważenie zwierząt

 

Hold 2: maksimum lokalne (Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść, z wyjątkiem klawisza druku)

 

Hold 3: stabilne trzymanie (Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć, z wyjątkiem klawisza druku)

 

Hold 4: stabilne trzymanie (Wyjście z trybu HOLD automatycznie, gdy masa zmniejsza się do zera)

 

wozek-paletowy-paleciak-z-waga

foto: wózek paletowy z wagą KPZ 71-9

Komentarze

 • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 2 głosy )

Podobne w: porady techniczne

Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

W załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tabeli nr 2 określono terminy, w których przyrządy…

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą – dobór, charakterystyka   Na rynku oferowanych jest kilka typów wózków paletowych z wagą. Można je podzielić ze względu na kilka rodzajów kryteriów.   Podział wózków paletowych z wagą   Ze wz…

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

  Wózki paletowe z wagą, są przydatne do szybkiego i dokładnego ważenia towarów. Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwnieństwie do wagi paletowej, która jest…

Legalizacja pierwotna ( ocena zgodności) oraz legalizacja ponowna wózka paletowego z wagą KPZ.

Legalizacja pierwotna ( ocena zgodności) oraz legalizacja ponowna wózka paletowego z wagą KPZ.

Wyjaśniamy różnicę i okresy ważności dla legalizacji pierwotnej czyli oceny zgodności oraz legalizacji ponownej, dla wózków paletowych z wagą.   Legalizacja pierwotna wózków paletowych z wagą Nie nazywa się według prz…

Wagi paletowe charakterystyka. Czy warto kupić wagę paletową?

Wagi paletowe charakterystyka. Czy warto kupić wagę paletową?

  Wagi paletowe przeznaczone są do ważenia produktów, które cechują się dużymi gabarytami. Wszystko to sprawia, że są one wręcz niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. Wagi do palet to zautomatyzowane urządzenia służące …

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Ręczne wózki paletowe z wagą, mogą posiadać legalizację jednostki certyfikującej. Wózek paletowy z legalizacją, może być używany w obrocie handlowym jako wiarygodne źródło ważenia. Ręczne paleciaki z wagą i legalizacją…

Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Legalizacja wózków paletowych z wagą   Ręczne wózki paletowe z wagą w szybki i łatwy sposób umożliwiają zważenie towaru na paletach.   Zaletą paleciaków z wagą jest ich mobilność. Aby zważyć towar, wystarczy podjech…

Polski wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali nierdzewnej INOX

Polski wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali nierdzewnej INOX

  Wózek paletowy z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwieństwie do wagi paletowej, która jest stacjonarna, wózek z wagą pozwala na przemieszczanie się z ładunkiem do zważenia i podjechanie pod ł…